Regulamin

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o

prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może

założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Max30old.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Arkadiusz Pazurek Atom Lab

Sprzedawca – Arkadiusz Pazurek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252109727 , nr  REGON 141682770., Popiełuszki 16/37 Warszawa.

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Popiełuszki 16/37 Warszawa

Adres e-mail: Formularz kontaktowy

Telefon: 733700045

3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,

niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie Sativa Shop są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to

zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie sativashop.eu

 1. założyć w nim Konto.

5.Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Za pomocą karty płatniczej w niedalekim czasie. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej

Płatności DotPay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe

wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją

akceptację.

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie

właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

Rzeczpospolita Polska

Polska

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

Za pośrednictwem Poczty Polskiej

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni

bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu,

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana

pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa

odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku

Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Popiełuszki 16/37 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść

bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na

rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną

zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od

umowy.

9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania

wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi

lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach

określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres

pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest

dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest

zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt

Sprzedawcy, na adres Popiełuszki 16/37 Warszawa.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej,

a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail

wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego

przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat

Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o

mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów

znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do

którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem

polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów

dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas

korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w

celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych

(RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez

Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie sativashop.eu.

11 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze

bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę

sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest

na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w

języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym

stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów

prawa.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się

odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych,

o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

podmiotowi innemu niż Konsument.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego

Konsumentem jest wyłączona.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego

Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy)

Atom Lab Arkadiusz Pazurek

Popiełuszki 16/37 Warszawa adres e-mail: Formularz kontaktowy

– Ja/My(*)

……………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

/ o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie SATIVA SHOP

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe
 • 7 Zastrzeżenia

 • 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu

(usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje

indywidualne Konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy SATIVA SHOP prowadzony przez Sprzedawcę pod

adresem www.sativashop.eu

Sprzedawca – Arkadiusz Pazurek, przedsiębiorca prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252109727 , nr

REGON 141682770., Popiełuszki 16/37 Warszawa.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Popiełuszki 16/37 Warszawa

Adres e-mail: Formularz kontaktowy

Telefon: 733700045

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

aktywne konto e-mail

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 • 4 KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego,

ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie

historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie

statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy

Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach

wskazanych w niniejszym regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie

zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do

Sprzedawcy na adres e-mail: formularz kontaktowy, czego skutkiem będzie

niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie

prowadzenia Konta.

 • 5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres

e-mail :Formularz kontaktowy

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego

przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat

Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o

mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów

znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do

którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem

polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów

dostępny jest pod adresem:

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

 • 6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas

korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w

celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych

(RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez

Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 • 7 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze

bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4,

Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie

do działalności Sklepu

poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co

najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem

wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany,

powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej

wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy, czego skutkiem

będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w

życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie

żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do

chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie

stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym

stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów

prawa.

Serwis Obsługi Klienta

Atom Lab

Bądź z nami, wybierz nasz sklep !

Przewiń do góry